Αντικείμενο του Έργου

SCROLL

Η ανάπτυξη και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ τουριστικών προορισμών και προϊόντων, που παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια, έρχεται να συνδυαστεί με την απότομη και απροσδόκητη αλλαγή των συνθηκών λόγω της πανδημίας αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την ανάγκη για ευέλικτες στρατηγικές προσεγγίσεις που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται δυναμικά.

Σε αυτό το περιβάλλον καθίσταται απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι προσδοκίες των επισκεπτών από το ταξίδι και τον προορισμό που θα επιλέξουν, και οι ανάγκες και οι επιθυμίες που οι πάροχοι σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να καλύψουν ώστε να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες τους.

Πλέον, σημαντικό μέρος των δεδομένων σχετικά με τουριστικούς προορισμούς και αξιοθέατα, και ειδικότερα με τη γνώμη των δυνητικών επισκεπτών τους, παράγονται στο διαδίκτυο, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τη διαχείριση του τουρισμού εισάγοντας τη νέα διάσταση της δικτυοεθνογραφίας (netnography), της ανάλυσης δηλαδή της συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου για την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς.

Η διάσταση αυτή παρέχει νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, μέσω της πρόσβασης σε νέα δεδομένα αλλά και κανάλια επικοινωνίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες προκλήσεις τόσο στο επίπεδο της μεθοδολογίας για την εκμετάλλευσή της, όσο και σε αυτό των τεχνολογιών για την αξιοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου και δυναμικότητας.

Στο διαδίκτυο, και ειδικά στους ιστοτόπους κριτικής (review sites) και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παράγεται καθημερινά μεγάλος όγκος πληροφορίας σχετικά με τουριστικούς προορισμούς και αξιοθέατα. Το περιεχόμενο αυτό, που δημιουργείται ως επί το πλείστον από τους χρήστες (user generated content), είναι ευρέως διαθέσιμο και προσβάσιμο, καθιστώντας το καθοριστικό πλέον μέρος της πληροφόρησης ενός δυνητικού επισκέπτη για ένα προορισμό και κατ’ επέκταση, σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος. Όμως αυτή η πληροφορία είναι διασκορπισμένη και σχετικά δύσκολο να συντεθεί και να αναλυθεί ώστε να παράξει νέα γνώση και συμπεράσματα που θα καθοδηγήσουν τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις υποστήριξης ενός τουριστικού προϊόντος.

Το έργο STREET-LINES θα εστιάσει σε αυτή την ανάγκη με σκοπό την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο:

 • θα συλλέγει πληροφορίες από ανοιχτές πλατφόρμες με τουριστικό περιεχόμενο και ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα δικτύωσης στα οποία συμμετέχουν οι επισκέπτες,
 • θα αναλύει τα συλλεγμένα δεδομένα και
 • θα παράγει με αυτοματοποιημένο τρόπο συστάσεις για τη στρατηγική σχεδίαση παρεμβάσεων που θα επιφέρουν καλύτερη και ορθότερα κατανεμημένη υποστήριξη των τουριστικών προορισμών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα σχεδιαστούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες και θα αναπτυχθούν και ολοκληρωθούν τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού σε μία πλατφόρμα για την:

 1. Αποδοτική συλλογή δεδομένων από ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 2. Λειτουργική αναπαράσταση και αποθήκευση της συντιθέμενης γνώσης. 
 3. Εφαρμογή καινοτόμων αλγορίθμων ανάλυσης της γνώσης.
 4. Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων εξαγωγής συστάσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της παρακολούθησης δράσεων προώθησης και ενίσχυσης ενός τουριστικού προϊόντος. 

   

Ενδεικτικά, η παραγόμενη βάση γνώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε:

 • να εντοπιστούν οι τρέχουσες συνήθειες της στοχευόμενης ομάδας χρηστών ως προς τα μέσα, τον τύπο του περιεχομένου, και τα κανάλια επικοινωνίας που προτιμάει, για να καθοριστεί η αποδοτικότερη στρατηγική προβολής (διαφήμιση, προωθητικές ενέργειες κοκ) μίας τουριστικής υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.
 • να αναλυθούν οι τρέχουσες και ανερχόμενες τάσεις ως προς το προϊόν (τουρισμός συνολικά, διαμονή, διατροφή κοκ), τα ενδιαφέροντα και τα πάθη των καταναλωτών (τι ενθουσιάζει, ποιες είναι προτεραιότητές τους, π.χ. περιβάλλον, κατοικίδια κλπ.), και τις ανησυχίες τους (π.χ. τι φοβούνται περισσότερο σε ένα ταξίδι), ώστε να καθοριστούν και να εξατομικευτούν αντίστοιχα τα προσφερόμενα προϊόντα.
 
Το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό σύστημα, στοχευμένο σε δράσεις σχετιζόμενες με την τουριστική ανάπτυξη.

Φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών-αναπαράστασης και εξόρυξης γνώσης/εξαγωγής συστάσεων,αξιοποιώντας δεδομένα πολλών διαφορετικών μορφών. Η επίπτωση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο αποφάσεων δημόσιας διοίκησης και σε επίπεδο επαγγελματιών του τουρισμού αναμένεται να είναι σημαντικά.

Αναφορικά με την πολιτισμική και κοινωνική σκοπιά, το σύστημα που θα παρέχει το έργο αναμένεται:

 • Να ανακαλύψει πολιτιστικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών μέσα από τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα και να παράσχει κατάλληλες συστάσεις στους φορείς για την οργάνωση κατάλληλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Να αναγνωρίσει τα σημεία ενδιαφέροντος της πολιτιστικής κληρονομιάς των προορισμών και να επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση της επισκεψιμότητάς τους καθώς και εξοικονόμηση πόρων.
 • Να επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των αναμενόμενων επισκέψεων σε συνάφεια με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτή αναμένεται. Αναγνωρίζοντας τις εκάστοτε αναδυόμενες τάσεις και ενδιαφέροντα των επισκεπτών, θα επιτρέψει μια πιο ισορροπημένη αλληλεπίδραση των τοπικών κοινωνιών με τους επισκέπτες, αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και μειώνοντας το αποτύπωμα κόστους στις τοπικές κοινωνίες κατά το μέγιστο δυνατό.
Το έργο αναμένεται να παράξει καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα στάθμη της βιβλιογραφίας.

Συγκεκριμένα:

 • Θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή δομή αναπαράστασης και εξόρυξης γνώσης βασισμένη σε πολυεπίπεδους σύνθετους γράφους-δίκτυα. Θα δοκιμάσει την αποδοτικότητά της σε πραγματικές συνθήκες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και θα αποφανθεί για τη χρηστικότητά της.
 • Θα αναπτύξει καινοτόμους αλγορίθμους εξεύρεσης κοινοτήτων για την παραγωγή συστάσεων με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Θα γίνει επίσης μελέτη σκοπιμότητας σε πραγματικές συνθήκες και θα εξαχθούν συμπεράσματα βέλτιστης λειτουργίας/παραμετροποίησης.
 • Θα εξελίξει τις τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος σύντομων κειμένων γραμμένων σε ανεπίσημο τόνο, τόσο χρησιμοποιώντας λεξικά συναισθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων μεταξύ άλλων σε γλώσσες διαφορετικές της αγγλικής όσο και προσπαθώντας να υπερβεί τη χρήση των συγκεκριμένων λεξικών, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές τεχνικές αναπαράστασης των λέξεων και του συναισθήματος που απορρέει από αυτές.
info@streetlines.gr